top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

KSA/Chiro Poelkapelle hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

 

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KSA/Chiro Poelkapelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KSA/Chiro Poelkapelle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

jonas.vanthomme@gmail.comemely.degry@hotmail.com

Brugseweg 118, Poelkapelle

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);

 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene);

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer

 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

 

Bewaartermijn

KSA/Chiro Poelkapelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste lidmaadschap bij.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 

 • alle personen die namens KSA/Chiro Poelkapelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

 

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

KSA/Chiro Poelkapelle kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018.

bottom of page